รายชื่อคณะกรรมการหลัก

 • นายแพทย์สมบูรณ์ ตันสุภสวัสดิกุล

  โรงพยาบาลพุทธชินราช

  ประธานกรรมการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนาวัลย์ ดาตี้

  มหาวิทยาลัยนเรศวร รองประธานกรรมการ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กรรมการ

 • ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กรรมการ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กรรมการ

 • อาจารย์ณัฐพล ชัยทวิชธานันท์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กรรมการ

 • ดร.จิตศิริน ลายลักษณ์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ

 • อาจารย์นนทชา ชัยทวิชธานันท์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุการ ดาจันทา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ

 • อาจารย์เพชรธยา แป้นวงษา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กรรมการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ เพ็งดี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการ

 • รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการ

 • ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการ

 • ดร.ภรณ์วรัญธ์ จุนทการบัณฑิต

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กรรมการ

 • นายปราโมชย์ เลิศขามป้อม

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก กรรมการ

 • อาจารย์ดวงใจ พรหมพยัคฆ์

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช กรรมการ

 • รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ

  มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการและเลขานุการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม

  มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการและเลขานุการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว

  มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการและเลขานุการ

 • นายยงยุทธ บ่อแก้ว

  มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการและเลขานุการ

 • นางสาวศันสนีย์ ชำนิเขตร์กิจ

  มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ