การกำหนดวิธีพิจารณา

หมายเหตุ:
* การพิจารณาแบบ Exemption แลพ Expedited คณะกรรมการ 2 ท่าน รับรองโครงการ
** การพิจารณาแบบ Full-board รับรองโครงการตามมติที่ประชุม