ประวัติความเป็นมา

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศอย่างกว้างขวางมาตั้งแต่ ปี 2553 อย่างไรก็ตามยังมีสถาบันเป็นจำนวนมาก ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ที่มีการวิจัยในคนหรือเกี่ยวข้องกับคน ทั้งการวิจัยทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ด้านสุขภาพ และการวิจัยทางคลินิก แต่มีจำนวนโครงการวิจัยในแต่ละปีไม่มากนัก และยังไม่มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน (Institutional Research Ethics Committee, IREC)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจึงได้ส่งเสริม สนับสนุนให้มีสถาบันหลักร่วมกับสถาบันต่างๆ ในเครือข่ายมาร่วมพัฒนาจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับเขต (Regional Research Ethics Committee, RREC) ซึ่งจะเป็นการใช้ทรัพยากรทั้งงบประมาณและบุคลากรร่วมกัน เพื่อให้มี RREC ที่จะดำเนินการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคนของข้อเสนอการวิจัยที่มีการดำเนินการโดยบุคลากรของสถาบันเหล่านั้น ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ RREC จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.) ตามข้อกำหนด ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เล็งเห็นว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความเหมาะสมกับการเป็นสถาบันหลัก ของเครือข่าย RREC เขตภาคเหนือตอนล่าง เนื่องจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-IRB) ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ในระดับชาติ และนานาชาติ แล้ว และทางมหาวิทยาลัยนเรศวร ก็โดยการสนับสนุนของอธิการบดี มีความเห็นสอดคล้องกันกับ วช. และได้ร่วมกันจัดทำ MOU เพื่อให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นสถาบันหลัก ของเครือข่าย RREC เขตภาคเหนือตอนล่าง โดยมีการสนับสนุนด้านงบประมาณประจำปีบางส่วนจาก วช. เพื่อจัดตั้งสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคนระดับเขตที่เป็นต้นแบบ และพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคนสู่มาตรฐานสากล โดยยึดหลักการดำเนินการวิจัยในคนสอดคล้องกับการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice) และ หลักจริยธรรมสากล