รายชื่อคณะกรรมการสมทบ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ สิงห์คง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  กรรมการสมทบ

 • ดร.เรณู อยู่เจริญ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  กรรมการสมทบ

 • ดร.เสถียรภัคฐ์ มุขดี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  กรรมการสมทบ

 • อาจารย์ธนากร ธนวัฒน์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  กรรมการสมทบ

 • นางสาวสุธีร์ประภา บุญรักษา

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

  กรรมการสมทบ

 • ดร.กรวิกา พรมจวง

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

  กรรมการสมทบ

 • อาจารย์ชนกานต์ แสงคำกุล

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

  กรรมการสมทบ

 • นายมนูญ วสันต์

  สำนักงานอัยการภาค 1

  กรรมการสมทบ

 • นายอิทธิพล นาคามดี

  สำนักงานอัยการภาค 6

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา เอมหยวก

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  กรรมการสมทบ

 • แพทย์หญิงนฤชยา พัฒนา

  สำนักงานอัยการภาค 1

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิง นภวรรณ เจียรพีพงศ์

  โรงพยาบาลพุทธชินราช

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ สุดชาฎา

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์

  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ดร.ร.ท.หญิง สายศิริ มีระเสน

  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิยา สกุลศักดิ์

  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส วรรณิสสร

  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์

  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร

  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล

  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร

  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ดร.ภญ.วธู พรมหมพิทยารัตน์

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ไพโรจน์ ศรีอรุณ

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ดร.ทันตแพทย์หญิงสุวิมล เจตนาเชี่ยวชาญกิจ

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงรัชดาภรณ์ เค้ามงคลกิจ

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • อาจารย์วัชรา แก้วมหานิล

  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล

  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เลิศสินไทย

  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยงค์ จรเกตุ

  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์

  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร

  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี กิตติจารุขจร

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรนันท์ วีรกุล

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • นายแพทย์อัฐพล จุลพันธ์

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัญ สายะสถิตย์

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุชิลา ศรีทิพยวรรณ

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธิติมา เงินมาก

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประทีป วรรณิสสร

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • แพทย์หญิงขนิษฐา ลายลักษณ์ดำรง

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • แพทย์หญิงสุธาสินี ธรรมอารี

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • นายแพทย์สุทธิชัย แซ่เฮ้ง

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิติ รัตนปรีชาเวช

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พีระพล วอง

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ดร.นายแพทย์อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณี อุทัยแสงสุข

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวาณีรัตน์ กาฬสีห์

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุลินทร สำราญ

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชินภัทร์ จิระวรพงศ์

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • นายแพทย์พิเชษฐ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • แพทย์หญิงหญิง สุพัฒนวงศ์

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงไกลตา ศรีสิงห์

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • แพทย์หญิงจันทร์เพ็ญ ขวัญศิริกุล

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ ดาบเพชร

  คณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ดร.อรวรรณ ศิริสวัสดิ์ อภิชยกุล

  คณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ดร.สุนทรีย์ ตั้งศรีวงศ์

  คณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ดร.อรรฆยา เซ็นเครือ

  คณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ปิยะคง

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช โอบะ

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริมาส เฮงรัศมี

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ ยิ้มสรวล

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • รองศาสตราจารย์สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กระจายกลาง

  คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ศรีจำเริญ

  คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • นายชินวัฒน์ สิงหะ

  กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ

 • นางสาวพรเพ็ญ อ่อนศรี

  กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กรรมการสมทบ