ทำเนียบผู้ประสานงาน

 • นางสาวธนาพร สรวงเทพ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  E-mail: lovegoodhp8jt@gmail.com

 • นายเอกลักษณ์ หลิมมงคล

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  E-mail: namaaee@gmail.com

 • นางสาวปารวี อัมรักษ์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  E-mail: research.rdi.psru@gmail.com

 • นางสาวธนานุช รักสัจจา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  E-mail: Research.uru@gmail.com

 • นางสาวสุธีร์ประภา บุญรักษา

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

  E-mail: suteeprapa@hotmail.com

 • นายปราโมชย์ เลิศขามป้อม

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

  E-mail: owenmind@gmail.com

 • นางดวงใจ พรหมพยัคฆ์

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

  E-mail: duangjaimai@gmail.com