หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2559

ฝึกอบรม Basic Human Protection Course
โดย : ยงยุทธ บ่อแก้ว วันที่ : 4 กันยายน 2560 เปิด : 698 ครั้ง


การฝึกอบรม Basic Human Protection Course วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก