หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2560

ฝึกอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ขั้นพื้นฐาน
โดย : ยงยุทธ บ่อแก้ว วันที่ : 4 กันยายน 2560 เปิด : 689 ครั้ง

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ขั้นพื้นฐาน (Basic Human Subject Protection Course) วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 16.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนพิมาน ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-RREC) ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์