ติดต่อสอบถาม

งานบริหารมาตรฐานและเครือข่าย กองบริหารการวิจัย
(ชั้น 2 อาคารมหาธรรมราชา โซนซี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-8637 โทรสาร 0-5596-8637