คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร

NU-RREC

สมาชิกในเครือข่าย

รวบรวมเว็บไซต์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชรสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพิษณุโลกสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดตากวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีพุทธชินราชมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารเครือข่าย