E-learning ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้เขียนข่าว : ยงยุทธ บ่อแก้ว
  • 4 กันยายน 2560
  • เปิดอ่าน 1423 ครั้ง

สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน ได้จัดทำE-learning ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ บุคคลทั่วไป นักศึกษา นักวิจัย และ คณะกรรมการจริยธรรมสามารถเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนรู้ของทางโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

http://ohrs.nrct.go.th/E-learning