ขอแจ้งงดให้บริการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้เขียนข่าว : ยงยุทธ บ่อแก้ว
  • 4 กันยายน 2560
  • เปิดอ่าน 729 ครั้ง

ตามที่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีกำหนดการขอรับรองคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร จาก  NECAST (National Ethics Committee Accreditation System in Thailand) ในระหว่างวันที่6 - 9 กันยายน 2560 ณ อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก นั้น
ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านเอกสารสำหรับขอรับการตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร   จึงขอแจ้งงดให้บริการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 9  กันยายน 2560 โดยคณะกรรมการฯ จะรับโครงการวิจัยที่เสนอเพื่อขอรับพิจารณาแต่จะยังไม่ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป และจะเร่งดำเนินการพิจารณา ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป